Ochrana osobních údajů

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pokud používáte naše služby, předáváte nám různé typy údajů, abychom vám poskytovali nabídky na míru a v budoucnu mohli na předchozí spolupráci navazovat. Pokud se na nás obrátíte, pracujeme s vašimi osobními údaji a informacemi potřebnými k řešení vašich potřeb.
Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení; IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;
Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích;
Údaje související s řešením vašich požadavků a potřeb, zejména okolnosti a potřebné informace vztahující se k životní situaci, se kterou se na nás obracíte, a v případě vaší žádosti o předvyplnění formulářů a tiskopisů pro vaši komunikaci s úřady a institucemi také údaje, které chcete do těchto formulářů zadat.

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu. Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, respektujte souhlasy zachycených osob se zveřejněním, včetně zachycení jejich soukromí, tzn. jejich práva na ochranu osobních údajů. Dále byste se měli vyhnout se nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Pokud se na nás obrátíte, využíváme vaše údaje pro řešení vašeho požadavku a k poskytování souvisejících služeb, abychom chránili své právní nároky a plnili své zákonné povinnosti. Také vás s pomocí vašich kontaktů a dalších údajů oslovujeme, pokud vám chceme něco nabídnout nebo vás o něco požádat. Vaše údaje předáváme ve vašem zájmu třetím stranám (našim partnerům) za účelem spolupráce při řešení vašich potřeb a požadavků. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.

V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu. Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete. Vaše údaje můžeme také zpracovávat, pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou našim prostřednictvím poptány, pokud s námi komunikujete nebo pokud si vyžádáte osobní návštěvu konzultanta.

Pokud se na nás obrátíte s poptávkou, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vaší životní situaci na základě plnění smlouvy s vámi, abychom mohli plnit svoje povinnosti a poskytovat navazující služby. Na základě poskytnutých informací pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit poskytováním nabídek na míru a informační kampaně, kterou vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, zaslat vám je poštou nebo zobrazit na našem webu; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace produktů a služeb. Abychom vám mohli nabídky na míru připravit, výše uvedené údaje analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu platnosti vašeho souhlasu nebo trvání naší povinnosti. Proti těmto zpracováním máte právo uplatnit námitku. Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování. Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.
Pokud se na nás jako fyzická osoba obrátíte s poptávkou, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší poptávky s vašimi identifikačními a kontaktními údaji a údaji o předchozí komunikaci s námi. Jestliže se na nás obrátíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.
Pokud u nás vytvoříte poptávku, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich poptávkách na základě našeho oprávněného zájmu bez vašeho souhlasu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a  kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše  identifikační a kontaktní údaje, údaje o realizovaných i nerealizovaných poptávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně  spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem.  Splnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem. Dále za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále za účelem ochrany  právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. 
Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení poptávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany  právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku. 
Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím telefonické linky, emailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci, včetně nahrávek hovorů na základě našeho oprávněného zájmu, tedy bez vašeho souhlasu, za účelem vyřízení vašich požadavků a poptávek. Pokud jste se na nás obrátili, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s vámi k evidence vašich poptávek a požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas, k prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili a k jejich analýze pro zlepšování kvality našich služeb. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a s kým je sdílíme?

Zpracovatelem vašich osobních údajů je společnost ABUKLET s.r.o., se sídlem Švýcarská 4280/2, 796 04 Prostějov, IČ: 075 35 899, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108673, která je současně provozovatelem internetových stránek www.abuklet.cz a www.pomuckov.cz. Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.
Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. Za účelem řešení vaší poptávky vaše údaje předáváme našim partnerům pro zpracování a realizaci návrhů a nabídek na základě vaší poptávky a  potřeb. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to v souvislosti vyřízením vaší poptávky našim partnerům, kteří se na tomto vyřízení podílejí. Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Některé další údaje můžeme obdržet i od našich partnerů, kteří se podílí na řešení vašich poptávek.Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí, kterou nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru. Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.
Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva.
Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se  zpracováním vašich osobních údajů. Pokud si nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o sdělení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte  právo získat přístup k těmto osobním údajům. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. V některých  případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
–  vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
–     odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
–     využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové  oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo 
–     domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
Mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro  splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují informace o návštěvách jednotlivých uživatelů. Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, e-mailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok. Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny. Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po jednom dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Jaká máte práva?

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:
– popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
– vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
– vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
– vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich  osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám  poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.
Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám  poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme  vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme  neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Nejrychlejší způsob, jak lze uplatnit a požádat o výkon práva, je obrátit se na nás písemnou formou a sdělit, zda chcete a) získat všechny osobní údaje, které o mně máte uložené; b) podat námitku proti zpracovávání mých osobních údajů; c) zaktualizovat své osobní údaje;, d) přenést své osobní údaje jinam; e) smazat všechny uložené osobní údaje o vás; f) odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě nejasností vám pomůžeme žádost zpracovat.  Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Přejít nahoru